PRIVACY POLICY | COOKIES

מדיניות הפרטיות

1. במסגרת השימוש באתר זה, החברה עשויה לאסוף עליך מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, את מביעה את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו. 

2. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון נקבה, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולצורת רבים בצורה שווה.

כללי

3. החברה מכבדת את פרטיותן של הגולשות הנכנסות לאתר ו/או הרוכשות את המוצרים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידך ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו את מבצעת שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו את נחשפת באמצעותו.

4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

רישום

5. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקשי למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: “ההרשמה“).

6. החברה תהיה רשאית לשמור את פרטיך כמפורט לעיל במטרה לנהל את מאגר הלקוחות שלה, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות.

7. מובהר בזאת כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשית. בכלל האמור את מצהירה בזאת כי המידע שמסרת הנו נכון ומדויק וכי מסרת את המידע בשמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.

איסוף ושימוש במידע

8. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל ממך גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר איתך במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר ועוד.

9. הנהלת האתר תהיה רשאית להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב- 1982. במידה ואת לא מעוניינת להופיע ברשימת הדוור- עליך לציין זאת במפורש בכתב או להסיר עצמך בכל עת מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.

10. מובהר כי האתר משתמש בעוגיות (‘Cookies’, להלן: “עוגיות“) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך, לאפיין את המוצרים המתאימים לך ולצרכי אבטחת מידע.

11. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שניתן לראות בעת הכניסה לאתר. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

12. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע צד שלישי

13. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך (כגון כתובת), וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 • על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת;
 • לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר;
 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
 • בכל מקרה בו הפרת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
 • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הצדדים ו/או מי מטעמם;
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש של החברה ו/או של צדדים שלישיים;
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

14. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובעולם לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

15. ידוע לך כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט. החברה מבהירה כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע לך שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

מדיניות Cookies

האתר שלנו משתמש בעוגיות.

קובץ cookie הוא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן על ידי הדפדפן.

לאחר מכן המזהה נשלח חזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.

העוגיות עשויות להיות עוגיות “מתמשכות” או עוגיות “הפעלה”:

קובץ Cookie מתמיד יאוחסן על ידי דפדפן אינטרנט יישאר בתוקף עד לתאריך התפוגה שנקבע, אלא אם כן המשתמש יימחק לפני התום תאריך.

לעומת זאת, עוגיית הפעלה תפוג בסוף מושב המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט סגור.

העוגיות בדרך כלל אינן מכילות מידע שמזהה באופן אישי משתמש, אך מידע אישי שאנו מאחסנים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן בקובצי Cookie ומתקבל

 • שמות העוגיות בהן אנו משתמשים באתר האינטרנט שלנו, והמטרות עבורן בה הם משמשים, מוצגים להלן: א. אנו משתמשים ב- Google Analytics וב- AdWords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כאשר משתמש מבקר באתר / עוקב אחר המשתמשים בזמן שהוא מנווט אתר / לאפשר שימוש בעגלת קניות באתר / לשפר את השימושיות של האתר / ניתוח האתר / ניהול האתר / מניעת הונאה ומשפר את האבטחה של האתר / התאם אישית את האתר לכל פרסומת משתמש / יעד שעלולה להיות עניין מיוחד למשתמשים ספציפיים / לתאר מטרה (ים)
 • רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות – לדוגמה:

  – ב- Internet Explorer (גרסה 10) אתה יכול לחסום קובצי cookie באמצעות טיפול בקובצי cookie מבטל את ההגדרות הזמינות על ידי לחיצה על “כלים”. “אפשרויות אינטרנט”, “פרטיות” ואז “מתקדם”;

  – בפיירפוקס (גרסה 24) אתה יכול לחסום את כל העוגיות על ידי לחיצה על “כלים”. “אפשרויות”, “פרטיות”, בחר “השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה” מתוך התפריט הנפתח וביטול הסימון של “קבל קובצי Cookie מאתרים”

  – ב- Chrome (גרסה 29), אתה יכול לחסום את כל העוגיות על ידי גישה אל ה- תפריט “התאם אישית ובקרה” ולחץ על “הגדרות”, “הצג הגדרות מתקדמות, “ו-” הגדרות תוכן “, ובחר” חסום מאתרים להגדיר נתונים כלשהם “תחת הכותרת” עוגיות “.

  חסימת כל העוגיות תשפיע לרעה על השימושיות של רבים אתרים. אם תחסום קובצי cookie, לא תוכל להשתמש בכל התכונות המופיעות באתר שלנו אתר אינטרנט.

 • אתה יכול למחוק קובצי cookie שכבר שמורים במחשב שלך – לדוגמה:

  – ב- Internet Explorer (גרסה 10), עליך למחוק ידנית קובץ cookie קבצים (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835)

  – בפיירפוקס (גרסה 24), אתה יכול למחוק קובצי cookie על ידי לחיצה על “כלים”. “אפשרויות” ו- “פרטיות”, ובחר “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה “, לחיצה על” הצג קובצי Cookie “ואז על” הסר הכל עוגיות”

  – בגוגל:

  1 – פותחים את האפליקציה Chrome Chrome בטלפון או בטאבלט Android.

  2 – משמאל לסרגל הכתובות מקישים על סמל האפשרויות הנוספות (שנראה כמו שלוש נקודות) > הגדרות.

  3 – מקישים פרטיות > ניקוי נתוני גלישה

  4 – בוחרים טווח זמן, כמו השעה האחרונה או משחר ההיסטוריה.

  5 – מסמנים את האפשרות “קובצי cookie, רישיונות מדיה ונתוני אתר”. מבטלים את סימון הפריטים האחרים.

  6 – מקישים על ניקוי נתונים > ניקוי.

   

מחיקת עוגיות תשפיע לרעה על השימושיות של אתרים רבים אחרים.

יש לך שאלות? צריכה עזרה?
מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות
בווצאפ: 054-3311295

שירות הלקוחות פעיל בימי א’-ה’
בין השעות 10:00-17:00